Novosti

Od 1.1.2016. KEP umesto KEPU 

22.12.2015
KEPU „knjiga“ odlazi u istoriju. Od 1.1.2016. imaćemo KEP „knjigu“. Novi Pravilnik o evidenciji prometa predviđa vođenje Knjige evidencije prometa na obrascu KEP a njegova primena počinje 1.1.2016. godine.
 
Najvažnije novine u odnosu na dosadašnji Pravilnik su sledeće:
 • Evidencija na obrascu KEP se ne vodi za trgovinu na veliko ukoliko se poslovne knjige vode po principu dvojnog knjigovodstva. Ko vodi knjigovodstvo po principu prostog knjigovodstva obavezan je da vodi KEP i za trgovinu na veliko.
 • Nema više kolone 6 (uplate).
 • Knjiga KEP se može voditi elektronski, bez štampanja stranica. U slučaju elektronskog vođenja, samo se prilikom zaključivanja na kraju godine štampaju i overavaju prva i poslednja strana (krajnji saldo).
 • Isprava koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija može biti u originalu ili kopiji, odnosno u pisanom ili elektronskom obliku (do sada bilo predviđeno da isprava mora biti u originalu i nije bila predviđena mogućnost isprave u elektronskom obliku).
 • Ne postoji više obaveza da se na ispravu koja prati robu upiše broj pod kojim je isprava evidentirana u Knjizi evidencije (obaveza upisa broja pod kojim su evidentirani i dalje važi za obrasce PKR i PKR-1).
 • Ukinuta je mogućnost da se Knjiga evidencije za trgovinu na veliko vodi po nabavnim cenama (kao što je bio slučaj do sada ukoliko se zalihe „vode“ po nabavnim cenama). Znači, u slučajevima kada se vodi Knjiga evidencije za trgovinu na veliko (za one koji ne vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva), vodi se po veleprodajnim cenama.

 

Obavezan elektronski potpis za finansijske izveštaje za 2015. godinu 

22.12.2015
 
Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva pravna lica i preduzetnike da se finansijski izveštaji za 2015. godinu sastavljaju isključivo u elektronskoj formi i dostavljaju potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.
 
Kvalifikovani elektronski potpis je elektronski sertifikat koji u Republici Srbiji izdaju:
 
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
 • Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija“
 • Privredna komora Srbije
 • Halcom ad
 • E – Smart Systems doo – ESS CA
 
Procedure izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa možete pogledati na prethodnim linkovima.
 
APR će na svojoj internet stranici blagovremeno objaviti neophodna uputstva za sastavljanje i dostavljanje finansijkih izveštaja za 2015. godinu.

Godišnji porez na dohodak građana 

17.02.2014
Godišnji porez na dohodak građana za 2013 plaćaju svi koji su u 2013. godini ostvarili dohodak iznad 2,1 miliona dinara
 
Prosečna godišnja zarada u 2013. godini iznosi 728.496 dinara, na osnovu objavljenih podataka o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2013. godini ("Službeni glasnik RS", 6/14).
Na osnovu objavljene prosečne godišnje zarade u 2013. godini, godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, odnosno na iznos veći od 2.185.488 dinara.
 
 
Izvor: Poreska uprava

Lična zarada preduzetnika 

07.01.2014

Potsećamo preduzetnike da imaju rok do 31.januara da se prijave na "isplatu lične zarade". To je novina po kojoj preduzetnici više ne bi plaćali doprinose na celokupnu dobit već samo na "platu" koju bi sebi isplaćivali. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati preko maila office@saja.rs.

Bitnije izmene zakona koje važe od 2014 godine 

12.12.2013
 • Niža stopa PDV se podiže sa 8% na 10%
 • Računari i računarska oprema se oporezuje višom stopom PDV (20%), do sada je bilo 8%
 • Preduzetnici koji vode poslovne knjige sami obračunavaju i plaćaju porez i doprinose, do sada su plaćali po rešenju poreske uprave. Rešenja će se na dalje izdavati samo kod paušalaca.
 • Preduzetnici mogu da se prijave na isplatu lične zarade. To je sistem po kome oni za sebe isplaćuju "platu" i porez i doprinosi se obračunavaju na tu platu umesto celu dobit. Ovo je svakako povoljniji sistem i naš savet je da ga iskoristite. Rok za prijavu je 15. decembar tekuće godine za sledeću godinu stim što se u prvoj godini primene ove pogodnosti (2014) rok produžava do 31. januara.
 • Za prava lica se ukida poresko oslobođenje za ulaganje u osnovna sredstva - član 48 Zakona o porezu na dobit.
 • Poreske prijave za porez po odbitku (plate i naknade) će se predavati na novom obrascu PPP-PD i isključivo elektronski. Uslov je da posedujete digitalni sertifikat. Najbolje je da imate knjigovodstveni softver koji će u okviru obračuna zarada imati mogućnost generisanja poreske prijave u XML fajl koji će te zatim da pošaljete na sajt poreske uprave ili da direktno na njihovom portalu popunjavate obrazac što nikako ne bi preporučili jer nije baš jednostavan.
 • Digitalni sertifikati postaju obavezni zbog predaje poreskih prijava, ali svakako treba očekivate povećanje broja poslova koje će se ubuduće obavezno odrađivati elektronski pa preporučujemo da izvadite digitalni sertifikat čak i ako vam u ovom trnutku nije neophodan. Svako ovlašćeno lice bi trebalo da ga ima, bar da može elektronski da prenese ovlašćenje na nekog drugog ko će slati prijave. Digitalne sertifikate izdaju MUP, Privredna komora, Pošta i Halcom. Sve jedno je za koge se opredelite. Na sledećem sajtu se možete detaljnije informisati o tome: http://www.euprava.gov.rs/pomoc/elektronski_sertifikati . Ako imate ličnu kartu sa čipom, mi preporučujemo da izvadite sertifikat u MUP-u jer je jednostavno, besplatno i nećete morati da vodite računa o još jednoj kartici, sertifikat će se nalaziti na samoj ličnoj karti.
 • Novi Zakon o računovodstvu uvodi novu veličinu pravnih lica "mikro". Sad imamo mikro, mala, srednja i velika pravna lica. Postoje kriterijumi za razvrstavanje (po broju zaposlenih, prihodu i vrednosti imovine) i u zavisnosti od veličine definisane su različite obaveze u pogledu vođenja poslovnih knjiga i revizije. Takođe se uvodi i mogućnost primene međunarodnih računovodstveni standarda za male i srednje firme. 

e-Porezi 

15.09.2013

Poreska uprava potseća poreske obveznike da je od 1.januara 2014 godine obavezna predaja poreskih prijava elektronskim putem (preko interneta). 

Na internet stranici poreske uprave http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/informacije.html se možete informisti šta vam je sve potrebno kako bi ste mogli da podnosite prijave elektronskim putem. 

Poreske prijave za plate će se na taj način podnositi od 1.januara a PDV prijava već sada može na taj način da se podnosi tako da nemate razloga za čekanje, na ovaj način ćete uštedeti sebi vreme koje bi proveli na šalterima.

Prijava i odjava radnika elektronski 

08.08.2013

Dana 06.08.2013. godine, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja počeo je sa operativnim radom, a to podrazumeva da se Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku podnose na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Detaljnije na internet prezentaciji Centralnog registra http://www.croso.rs

Set poreskih zakona 

30.05.2013

Objavljen je set poreskih zakona koji su izmenjeni i čije odredbe stupaju na snagu u različitim rokovima. Za detalje konsultujte svoje knjigovodstvo kako bi se utvrdilo šta sve od tih promena utiče na vaše poslovanje.

Zakoni koji su doneti, odnosno promenjeni:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Neke od promena:

 • Smanjena je stopa poreza na zarade sa 12% na 10%
 • Povećan je neoporezivi iznos zarade sa 8.776 dinara na 11.000 dinara
 • Povećana je stopa doprinosa za PIO za zarade koja se plaća na teret zaposlenog sa 11% na 13% (stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca ostala je nepromenjena 11%)
 • Stopa doprinosa za PIO za ostala primanja (autorski ugovor, ugovor o delu itd.) povećana je sa 22% na 24%
 • Povećan je cenzus za paušalno oporezivanje sa 3 miliona na 6 milion.
 • U spisak delatnosti koje ne mogu da budu paušalno oporezovani dodate su još neke delatnosti
 • Nova poreska prijava za plaćanje poreza i doprinosa za zarade
 • Porez na imovinu u vlasništvu firmi će se plaćati na tržišnu vrednost koju određuje lokalna samouprava, odnosno po "fer vrednosti" iz poslovnih knjiga
 • Uvodi se samooporezivanje kod preduzetnika i pojam "lične zarade"

 

Povelja poreskih obveznika 

17.04.2013

Poreska uprava je izdala brošuru "Povelja poreskih obveznika" kako bi poreskim obveznicima na jednostavan i razumljiv način objasnila koja su njihova prava i obaveze u poreskom postupku. Brošura je bazirana na Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakonu o upravnom postupku i Načelima i kodeksu dobre uprave. Ona će Vam pomoći da razumete:

 • Vaša prava
 • Vaše poreske obaveze
 • standarde naših usluga, kao i druge standarde koje možete očekivati od nas
 • šta možete učiniti ako niste zadovoljni našim odlukama, postupcima i uslugama ili ako želite da se žalite.
Povelju možete preuzeti sa stranice "Fajlovi" ili sa sajta poreske uprave http://www.poreskauprava.gov.rs/pdf/PoveljaPO.pdf

Usvojene izmene Zakona o radu i izmene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 

09.04.2013

Izmenama Zakona o radu predviđeno je:

 • Trudnicama koje su zaposlene na određeno vreme ubuduće će radni odnos biti produžavan do isteka korišćenja prava na odsustvo,
 • Otkazi će biti ništavni ukoliko je poslodavcima na dan otkaza bilo poznato postojanje trudnoće ili ako zaposleni u roku od 15 dana od dana prijema otkaza poslodavca obavesti o tome i dostavi odgovarajuću potvrdu lekara ili drugog ovlašćenog organa.
 • Poslodavci će biti dužni da zaposlenim ženama koje se vrate na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta obezbedi pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku radnog vremena u trajanju od 90 minuta ili na skraćenje dnevnog radnog vremena u trajanju od 90 minuta kako bi mogle da doje dete, a ukoliko im radno vreme traje šest i više časova.
 
Izmenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, predviđeno je: 
 • Obaveza poslodavca koji ne zaposle osobe sa invaliditetom da uplati iznos od 50 odsto prosečne zarade po zaposlenom u Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio.
 • Utvrđena je visina subvencija zarade kod zapošljavanja na neodređeno vreme osoba s invaliditetom bez radnog iskustva u iznosu do 75 odsto ukupnih troškova zarade s pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu.
 

Usvojene izmene Zakona o trgovini 

01.03.2013

Izmenama zakona ukida se Centar za razvoj trgovine koji je trebalo da daje dozvole za sve trgovinske objekte veće od 2.000 kvadrata, a ta odredba se, kako je navela Vlada Srbije, nikada nije ni primenjivala. Ukidanje te restriktivne odredbe trebalo bi da stimuliše strane ulagače da otvaraju trgovine u Srbiji.

Ukida se i obaveza trgovaca da Centru za razvoj trgovine godišnje dostavljaju svu dokumentaciju, razne podatke za svoje poslovanju, ali će država od trgovaca moći da zatraži određene podatke bitne sa stanovišta tržišta, tržišnih učesnika i intervencije na tržištu.
Izmenama zakona se pojednostavljuje vođenje evidencije o prometu, a te podatke trgovci će morati da dostave na zahtev nadležnih organa koji sprovode kontrolu.
 
Utvrđeno je i ukidanje propisivanja minimalnih uslova u pogledu zaposlenih u trgovini, a u nadležnosti lokalne samouprave biće određivanje radnog vremena maloprodajnih objekata na svojim teritorijama.
 
Zakon bi trebalo da unapredi borbu protiv nelojalne konkurencije, a novina je da se stvara osnova za naknadu nematerijalne štete nanete pravnom licu zbog povrede poslovnog ugleda nelojalnom konkurencijom.
 
Predviđena je mogućnost da na deklaraciji robe u trgovini na malo bude napisano ime trgovca, a ne proizvođača. Trgovac će moći da odluči da stavi svoje ime na deklaraciju proizvoda umesto imena proizvođača i time preuzme potpunu obavezu i odgovornost da poštuje sve druge standarde propisane zakonima, i onim propisima koji se odnose na promet pre svega prehrambenih proizvoda.
 
Izmenama zakona precizira se rok trgovcima za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti, skraćuje i pojednostavljuje procedura prodaje oduzete robe i preciziraju ovlašćenja tržišnih inspektora.
 
Uvodi se mogućnost isticanja cena u stranoj valutu sa naznakom obračunskog kursa, što se posebno odnosi na turističke agencije i trgovinu automobilima.
 
 

Godišnji porez na dohodak građana 

16.02.2013

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez (za 2012 godinu je 2,06 miliona dinara).

Prosečna bruto zarada u 2012. godini bila je 689.160 dinara, odnosno 496.514 dinara neto. Godišnji porez na dohodak građana plaća se na osnovicu, po sledećim stopama: na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade – 10 posto,  а na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade – 15 posto.
 
Prema ovom zakonu, oporezuju se prihodi isplaćeni od 1. januara do 31. decembra, bez obzira na koji se period odnose, a u sumu ulaze zarada, oporezivi prihod od samostalne delatnosti, autorskih i srodnih prava, oporeziva primanja od nepokretnosti, iznajmljivanja pokretnih stvari, prihod od osiguranja, primanja sportista i sportskih stručnjaka, kao i svako primanje po ovom osnovu ostvareno i oporezovano u drugoj zemlji. U osnovicu za porez na godišnji prihod građana ne ulaze priliv od penzija, isplaćenih otpremnina i prihoda od kapitala (dividendi). Poreski obveznici su dužni da prijave dostave do 15. marta, na obrascu PPDG-5, a porez plaćaju kada prime rešenje.

Članstvo u privrednim komorama dobrovoljno 

03.02.2013

Od 1.januara 2013 godine članstvo u privrednim komorama je dobrovoljno (do sada je bilo obavezno). Članovi pristupaju i istupaju iz članstva dostavljanjem pisanog obaveštenja o pristupanju, odnosni istupanju. Obrazac istupanja nije propisan pa svako može kreirati za sebe kako želi. Istupnica se donosi lično u komoru ili se šalje preporučenom pošiljkom.

Promena poreskog perioda za PDV obveznike 

31.01.2013

Od 2013 godine promenjen je iznos prometa prema kome se određuje da li obveznik PDV plaća mesečno ili tromesečno. Svi koji imaju promet do 50 miliona plaćaju tromesečno a preko 50 miliona mesečno.

Obveznik PDV kod kojeg na dan 1. januara 2013. godine dolazi do promene poreskog perioda zbog promene iznosa ukupnog prometa na osnovu kojeg se određuje poreski period u skladu sa Zakonom, nije dužan da nadležnom poreskom organu dostavi obaveštenje o toj promeni.

Poreska uprava obaveštava obveznike koji su ostvarili ukupan promet manji od 50 miliona dinara u prethodnih 12 meseci, da će po službenoj dužnosti, na osnovu podataka kojima raspolaže, da izvrši promenu poreskog perioda za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV iz mesečnog u tromesečni, počev od 1. januara 2013. godine. Poreska uprava će ove obveznike obavestiti i dostavljanjem obaveštenja na adresu kojom raspolaže poreski organ.
 
Takođe, ovi podaci biće dostupni i na sajtu Poreske uprave u odeljku PDV, pri čemu obveznici mogu proveriti period za koji su dužni da ponose poreske prijave (mesečne, odnosno tromesečne), od 1. januara 2013. godine.
 

Reforma poreske uprave 

31.01.2013

Krajem ove sedmice, preciznije 1. februara 2013. godine, poslove direktora Poreske uprave Republike Srbije preuzeće Ivan Simič. Njegovim dolaskom, a u skladu sa programom i odlukama Ministarstva finasija i privrede i Vlade Republike Srbije, otpočeće dugo najavljivana temeljna reorganizacija poreske administracije. Cilj je da se ceo sistem prijavljivanja i naplate poreza učini efikasnijim, da stope budu što primerenije snazi poreskih obveznika, a da obuhvat bude bolji i pravedniji kroz veće oporezovanje onih koji više prihoduju i imaju. Ukratko, Poreska uprava bi trebalo da postane u najboljem smislu te reči dobar servis privrede, biznisa i građana.

Više na sajtu poreske uprave

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama 

13.01.2013

Primenjivaće se od 31.marta 2013 godine. Zakon se donosi po direktivi EU. Oni predlažu rok od 30 dana ali može i izuzetno 60. Odredbe zakona:

 • Rok za izmirenje obaveza u ugovoru između privrednih subjekata ne može da bude veći od 60 dana.
 • Kad ne postoji ugovor o rokovima izmirenja obaveza, rok je do 60 dana.
 • Izuzetak su plaćanja u ratama i u tom slučaju 50% mora biti isplaćeno do polovine ugovorenog roka (najviše 45 dana) a sve u celosti do 90 dana.
 • Može se predvideti rok u plaćanju preko 60 dana u slučaju da dužnik položi bankarske garancije ili menice.
 • Mogu se ugovarati duži rokovi od 60 dana kad je dužnik poljoprivredno gazdinstvo ili zemljoradnička zadruga u slučajevima nabavke repromaterijala za obavljanje osnovne delatnosti.
 • Početak roka od kojeg se "broje dani" je dan
  • kad je dužnik primio fakturu
  • datum prijema robe/izvršenje usluge ukoliko je faktura primljena pre toga 
  • isteka roka za pregled predmeta obaveze (ako je ugovorom ili zakonom predviđen takav pregled) koji ne može da bude duži od 30 dana od dana prijema robe ili izvršenja usluge
 • Rok za izmirenje obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima ne može biti duži od 45 dana.
 • Izuzetak je RFZO i zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač republika ili lokalna vlast, rok je 90 dana.
 • Rok za izmirenje obaveza privrednog subjekta prema javnom sektoru je takođe 60 dana.
 • Za kašnjenje u plaćanju preko ovih rokova, poverilac ima pravo na naknadu u iznosu od 20.000 din. Osim toga, obračunava se i zatezna kamata. Dužnik koji kasni sa plaćanjem dodatno plaća i kaznu od 100 hiljada do 2 miliona dinara ako je pravno lice, za preduzetnike je od 10 do 500 hiljada a za poljoprivedna gazdinstva od 10 do 150 hiljada.
 • Na fakturama se i dalje može iskazivati valuta za plaćanje i posle njenog isteka teče zatezna kamata samo što valuta ne sme da se iskaže preko 60 dana.
 • Sudski postupak izvršenja vrši se uz primenu načela hitnosti pa sud ima rok od 5 radnih dana da odluči o predlogu za izvršenje i još 5 radnih dana da odluku dostavi strankama.

 

Informativna poreska prijava 

13.01.2013

Sva fizička lica koja su obveznici Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o porezu na imovinu, ako na dan 01.01.2013 godine imaju imovinu, u zemlji i inostranstvu, u vrednosti većoj od 35 miliona dinara, moraju da podnesu informativnu poresku prijavu poreskoj upravi od 15.01 do 31.03.2013 godine

Za više detalja pogledajte sajt Poreske Uprave.
 

Muzički dinar 

10.01.2013

Izmenama Zakona o autorskim i srodnim pravima uvodi se jedinstvena naplata za "muzički dinar", a takođe i ograničenje na maksimalne iznose ove naknade, dok su zanatlije i preduzetnici paušalci koji prodaju sopstvene proizvode i pružaju usluge fizičkim licima oslobođeni te obaveze. Ugostitelji sada muzički dinar plaćaju u zavisnosti od površine objekta i geografske lokacije.

Mesečni iznos naknade utvrđuje se u određenom procentu u odnosu na iznos neto minimalne zarade i kreće se od 1/12 do 1/3 neto minimalne zarade u zavisnosti od površine komercijalne poslovne prostorije (samo prostor u kome se primaju gosti i potrošači) i izvršene kategorizacije korisnika koja će biti doneta do kraja januara 2013 godine.
Od 2014 god. muzički dinar će se plaćati popunjavanjem samo jedne uplatnice, dok će naknadu međusobno deliti tri organizacije - Sokoj, koji predstavlja autore, Organizacija za ostvarivanje prava interpretatora i Organizacija proizvođača fonograma, odnosno nosača zvuka, a koje su do sada pojedinačno naplaćivale svoje naknade.
 
 

Elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom 

09.01.2013

Poreska uprava je od 4. januara, svim poreskim obveznicima omogućila da podnesu pojedinačnu poresku prijavu (PPP) elektronskim putem, preko sajta www.poreskauprava.gov.rs. Elektronsku pojedinačnu poresku prijavu mogu da podnesu i poreski obveznici koji još uvek nisu pribavili digitalni kvalifikovani sertifikat (elektronski potpis). 

Već u drugoj polovini ove godine biće omogućeno elektronsko podnošenje poreza i doprinosa po odbitku na zarade koji su do sada podnošeni na obrascima OPJ 1 i OD 1, a do kraja godine i za obrasce OPJ 2 do OPJ 8 i OD2 do OD 8.

Već neko vreme PDV prijava može da se pošalje elektronskim putem preko sajta poreske uprave. Za to treba pribaviti digitalni kvalifikovani sertifikat (elektronski potpis).

Cilj kompletne modernizacije Poreske uprave je da se više ne čeka na šalterima, već da se posao obavlja znatno efikasnije i brže elektronskim putem.
 
Ministarstvo finansija i privrede i Poreska uprava na ovaj način obveznicima žele da omoguće što jednostavniju dostavu svih prijava koje su neophodne, bez nepotrebnih troškova, gubljenja vremena i čekanja u redovima, ali i da ih podstakne da u što većoj meri elektronski posluju sa Poreskom upravom, što će biti zakonska obaveza od 1. jula 2014. godine
 
Više o ovome na sajtu poreske uprave.
 

Otpis kamate i mirovanje poreskog duga 

03.01.2013

Prema Zakonu o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga građani i privreda koji zaključno sa 31. oktobrom 2012. imaju poreska dugovanja, imaju mogućnost za otpis zateznih kamata i mirovanje glavnog duga. Uslov je da izmire poreske obaveze iz novembra, decembra 2012. i januara 2013., i to najkasnije do 31. januara 2013. Osim prava na otpis kamate, od ove godine poreski obveznici imaće pravo na zamrzavanje poreskog duga, kao i na odloženo plaćanje glavnog poreskog duga od 2014/2015. godine na 24 mesečne rate, bez sredstava obezbeđenja. Svim privrednicima i građanima koji odmah izmire glavni poreski dug, automatski će biti otpisana celokupna zatezna kamata i dug za doprinose za zdravstveno osiguranje. Sticanje uslova za poresku amnestiju trajaće do 31. januara 2013. godine.

Page 1 of 3 1 2 3 > >>
Blank HTML 4 Transitional Page